Predstave / Koncert Objavljeno: 22.1.2021.

Komorni orkestar HNK Split

Komorni orkestar HNK Split

Opće je poznato da je cijelog svog kratkog i vratolomnog života Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791) neshvatljivom lakoćom i predanošću svih darivao takvim glazbenim djelima u kojima i danas mnogi lakše nalaze nebesko nego zemaljsko porijeklo. Zato i nije neobično da ga je tankoćutni Čajkovski nazivao glazbenim Kristom. Najmanje što možemo učiniti slaveći i nakon više od dva i pol stoljeća Mozartovo rođenje, jest da i mi njemu nešto poklonimo. Ne bilo što, nego baš passacagliu Krste Odaka (1888 - 1965), koju smo baštinili kao raritetno i rado izvođeno djelo ovog plodnog i svestranog hrvatskog skladatelja i glazbenog pedagoga. Osim što postankom i nazivom sadrži i neku spontano-mediteransku notu (španj. passar - hodati, prolaziti i calle - ulica), ova Odakova bliža je klasičnoj predodžbi passacaglie kao instrumentalne kompozicije umjerena tempa u trodobnoj mjeri s nizom kontrapunktskih varijacija na početnu melodijsku frazu. Passacaglia za gudački orkestar u g-molu, op. 35 izvorno je skladana za orgulje kao Passacaglia op. 34 c, u obliku baroknih varijacija, s temom koja se donosi u basu, a potom se granaju polifone varijacije u višim dionicama, svaki put u novom obliku. Dvadeset varijacija sam je Odak preradio kao opus 35 za gudački orkestar. Premda je pretežno skladana u tradicionalnom neobaroknom ugođaju u čijoj sigurnosti i završava, ona ima i neporecive kasnoromantičke prizvuke i to već od samog zagasito-dramskog početka, koji se nakon sjetnolirskih prijelaza vraća tipično baroknim stazama, ali koje se onda polifono račvaju doimajući se ponekad vltavski široko i spontano, a onda opet gotovo sibelijusovski čeznutljivo ili čak pustolovno, sve do bogatog ali kompaktnog te smirujućeg obuhvata.


Program

K.Odak: Passacaglia za gudački orkestar u g-molu, op.35

W.A.Mozart: Serenade br.6 u D-duru KV 239 „Serenata notturna“
Marcia.Maestoso
Menuetto
Rondo. Allegretto

W.A.Mozart: Serenade br.10 u B-duru KV 361 „ Gran partita“

Largo. Molto Allegro
Menuetto
Adagio
Menuetto. Allegretto
Romance. Adagio
Tema con variazioni

Finale. Molto Allegro (Rondo)

Tagovi: komorni orkestar HNK Split Mozart 2021.